• HV Zwart Wit hanteert binnen de vereniging de Gedragscode zoals aanbevolen door NOC*NSF.

  Deze Gedragscode is opgesplitst in verschillende delen, voor functionarissen, trainer-coaches, begeleiders, scheidsrechters, officials en sporters.

  Deze Gedragsregels zijn in 2024 door het bestuur overgenomen van het NOC*NSF document "gedragscode-voor-sportclubs" en zijn onderstaand weergegeven.

   

  Gedragscode voor functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)

  • Zorg voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.
  • Ben dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereni­ging of andere rechtspersoon en richt je op het belang van de leden en/of aangeslotenen.
  • Ben open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.
  • Ben betrouwbaar. Hou je aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nati­onale bond. Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.
  • Ben zorgvuldig. Handel met respect en stel gelijke behan­deling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrou­welijke informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.
  • Voorkom (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervul geen nevenfunctie en ga geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met je functie. Bespreek een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met ver­antwoordelijken. Doe opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geef aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentiever­houdingen.Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan 50 euro en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meld alle geschenken en giften, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven binnen het bestuur.
  • Ben een voorbeeld voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.
  • Zet je intensief in om ervoor te zorgen dat alle spor­ters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het - samen met de leden, trainers en ouders - opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging.
  • Neem (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/of grensover­schrijdend gedrag. Stimuleer het melden van onge­wenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.
  • Span je in om te werken met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc. Zorg ervoor dat je spor­torganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doe ook onderzoek naar handelspartners, e.a.
  • Ben je bewust van de risico’s van matchfixing en handel hiernaar. Wed niet op een sport waarbij je betrokken bent. Verstrek geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent aan bookmakers of aan anderen.
  • Zie toe op de naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.

   

   Gedragscode voor trainer-coaches en begeleiders

  • Zorg voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
  • Ken en handel naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in doping­controleprocedures of –onderzoeken.
  • Ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstel­ling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.
  • Ben je bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruik je positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrij­dend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele sek­suele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
  • Respecteer het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
  • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discri­minerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
  • Ben een voorbeeld voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
  • Neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoe­dingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
  • Zie toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
  • Ben open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waak­zaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
  • Ben voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
  • Drink tijdens het coachen geen alcohol en spreek met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

   

  Gedragscode voor scheidsrechters en officials

  • Ga respectvol om met alle betrokkenen.
  • Zorg voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en bege­leiders. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
  • Organiseer een goede samenwerking met de andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.).
  • Ben dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.
  • Zie toe op naleving van regels en normen in samenwer­king met de trainers/coaches en begeleiders. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
  • Ben open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
  • Ben een voorbeeld voor anderen en onthoud jevan gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in dis­krediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.
  • Neem geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Als jou iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
  • Bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedin­gen aan aan tegenspelers, trainers/coaches, bestuur­ders, of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
  • Ben collegiaal ten opzichte van andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een colle­ga-scheidsrechter.
  • Ben je bewust van de risico’s van matchfixing, handel voorzichtig en meld eventuele signalen bij de sport­bond.

   

  Gedragscode voor sporters

  • Ben open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldin­gen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.
  • Respecteer anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheids­rechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presen­teert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
  • Respecteer afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
  • Ga netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
  • Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbe­oefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
  • Houd je aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
  • Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
  • Discrimineer niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap,
  • seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
  • Ben eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden.
  • Vecht op de mat of in de ring, maar niet daarbuiten. Gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.
  • Meld overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.
  • Drink na het sporten met mate alcohol en drink niet als je nog moet deelnemen aan het verkeer.

   

  Gedragscode voor topsporters

  • Ben eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe altijd je best om te winnen. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportaspect, zoals de eerste uitgooi.
  • Pas op met weddenschappen. Wed nooit op tegenstan­der(s), wed nooit op je eigen sport.
  • Ben voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar, ook niet aan familie en vrienden, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen.
  • Ken en houd je aan regels, waaronder regels op het gebied van matchfixing, doping en seksuele intimidatie.
  • Bezoek voorlichtingsbijeenkomsten over doping en matchfixing. NOC*NSF en de Dopingautoriteit hebben de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport ontwikkeld die bestaat uit drie voorlichtingspakketten: Goud, Zilver en Brons. Als sporter bezoek je de bijeenkomsten, die onderdeel uitmaken van deze pakketten. Ook bezoek je de voorlichtingsbijeenkomsten over matchfixing van NOC*NSF of de sportbonden en/of volg je de e-learn­ing hierover.
  • Lever de ‘whereabouts’ altijd tijdig in en correct aan. Sommige sporters hebben een whereabouts-verplich­ting. Je moet dan je verblijfsgegevens doorgeven aan de Dopingautoriteit of de Internationale Federatie. Het is jouw verplichting als sporter om hier correct en secuur mee om te gaan.
  • Ben open. Als jou wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat, meld dit dan, bijvoorbeeld bij het bestuur van jouw sport­vereniging of bij de sportbond. Meld ook (signalen van) een dopingovertreding. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland of andere daarvoor beschikbare kanalen. Meld het ook als je wordt benaderd om vals te spelen of als je andere ernstige overtredingen van deze code signaleert.
  • Ben een voorbeeld en toon respect. Heb respect voor je tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter of jury, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie.
  • Discrimineer niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensover­tuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
  • Neem geen gunsten, geschenken, diensten of ver­goedingen aan van tegenspelers, trainers-coaches, bestuurders, of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om vervolgens iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur. Wees open en transparant.
  • Bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedin­gen aan aan tegenspelers, trainers-coaches, bestuur­ders, of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.