• Huisregelement

  Binnen HV Zwart Wit Schinnen spreken we af dat….

  Kleding

  Er zijn vaste regels t.a.v. de kleding van HV Zwart Wit Schinnen. Het tenue is een Zwart-wit shirt (met blauwe accenten), zwarte korte (boven de knie) sportbroek. De shirts worden aangeschaft via HV Zwart Wit Schinnen.

  Gesponsorde kleding blijft eigendom van Hv Zwart-Wit Schinnen.

  Contributie

  Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie en activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden, indien de contributie van het lidmaatschap is betaald. Onze vereniging gaat uit van een automatisch incassobeleid, waarmee het Zwart Wit lid of de ouder/verzorger van dit lid instemt en de vereniging machtigt voor de inning van contributies.

  Gedragcode

  Zowel tijdens de training, wedstrijd als daarbuiten wordt een sportieve houding verwacht, zowel naar medespeler, scheidsrechter, (bege)leider als naar de tegenstander. Daarnaast is elk lid een vertegenwoordiger van de vereniging HV Zwart Wit , gedraag je hiernaar!

  Accommodaties

  Wees zuinig op de accommodatie, ballen en andere materialen. Materialen en ballen behoren na de training op de juiste plaats teruggelegd te worden.
  Toon respect voor de accommodatie van anderen, voorkom vernielingen. De kleedkamer wordt, waar we ook zijn, zo schoon mogelijk achter gelaten. Papier, blikjes en ander rommel verdwijnen in de afvalbakken. Is er geen afvalbak aanwezig dan nemen we ons afval mee.

  Op tijd komen

  Kom op tijd bij de trainingen en wedstrijden, laat de trainer en je medespelers niet wachten. Voor een thuiswedstrijd geldt een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig op het sportcomplex.
  Voor uitwedstrijden geldt minimaal drie kwartier, maar op aanwijzing van de trainers/leiders kan een ander tijdstip worden aangekondigd. Voor een training geldt, dat men maximaal een kwartier voor de training in de accommodatie mag zijn. Dit om storing van de voorafgaande training te voorkomen. Bij eventuele verhindering zo vroeg mogelijk afmelden bij (bege) leider en/of trainer.

  Afmeldingsbericht

  Als je niet kan komen naar een training of wedstrijd meld je dan zo spoedig mogelijk af. Geef echter niet te snel een afmeldingbericht, als je een teamsport doet, heb je ook verplichtingen. Door niet te komen benadeel je de eigen teamgenoten. Afmelden gebeurt rechtstreeks door de speler of diens ouders/vertegenwoordigers bij de betreffende trainer (en/of coach).

  Uitwedstrijden

  Voor uitwedstrijden wordt er verzameld op de parkeerplaats van MFC de Oirsprong (sporthal) op de vooraf afgesproken tijd. Ouders die een rijbeurt hebben worden verzocht om ruim op tijd aanwezig te zijn.

  Scheidsrechter

  Houd je mond tegen de scheidsrechter, je bereikt er niets mee. Accepteer zijn beslissingen ook al neemt hij in jouw ogen de verkeerde beslissing. We gaan er van uit dat een scheidsrechter onpartijdig is. We maken allemaal wel eens een fout.

  Tegenstander

  Heb respect voor de tegenstander, doe normaal tegen elkaar. Probeert de tegenstander je te intimideren of uit te dagen, reageer hier niet op, hoe moeilijk dit soms ook is.

  Douchen

  Na elke wedstrijd en training wordt er, uit hygiënische overwegingen, een douche genomen. De begeleiding zal dit promoten na de wedstrijden en trainingen. Aangeraden wordt badslippers mee te nemen. Dit ter voorkoming van voetschimmel.

  Roken

  Voor roken geldt, dat dit voor geen enkele speler of begeleider of scheidsrechter is toegestaan tijdens training of wedstrijd en nooit in de kleedkamers.

  Straf of schorsing

  HV Zwart Wit Schinnen staat op het standpunt dat het opleggen van straffen in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de NHV blijft. Persoonlijke en/of teamboetes worden door de vereniging rechtsreeks verhaald op de betrokken speler(s). De straffen, welke door de club worden opgelegd zijn aanvullend. Aanvullende maatregelen worden opgelegd door het bestuur cq. de jeugdcommissie na het horen van de partijen. Zaken die niet meteen verband houden met handbal kunnen eveneens ter beoordeling van het bestuur leiden tot schorsing of royement van een lid, wanneer daarbij de goede naam en faam van de club te grabbel wordt gegooid.

  Vloekmisdragingen

  In het heetst van de strijd kan men er per ongeluk 'iets' uitflappen.
  Dat komt soms voor in het vuur van het spel. Spelers die zich op de training en/of de wedstrijd, daar hoort ook de aankomst en het vertrek van een sportaccommodatie bij, schuldig maken aan vloeken/schelden of zich misdragen en de club HV Zwart-Wit in diskrediet brengen, worden door trainer, (bege)leider hierop aangesproken en indien noodzakelijk doorverwezen naar het bestuur of de jeugdcommissie. De ouders van jeugdleden worden daar rechtstreeks over ingelicht.

  Specifiek ten aanzien van seniorleden

  Gedrag

  Senioren dienen zich op en buiten het veld representatief te gedragen.
  Een senior heeft grote invloed op de (toekomstige) houding van een jeugdlid.

  Medespeler

  Spreek een medespeler aan als deze de sportiviteitgrens overschrijdt.

  Representatie of andere werkzaamheden

  Als je iets gevraagd wordt (bijvoorbeeld je team representeren bij een jeugdwedstrijd), zeg dan niet meteen nee. Denk aan je voorbeeldfunctie en aan het feit dat je voor de jeugdleden een idool bent. Laat niet altijd alles over aan dezelfde mensen.

  Ledenvergadering

  Deze vergadering is speciaal voor de leden. Woon deze vergadering bij. Toon belangstelling voor het beleid van de club en kijk wat jouw bijdrage kan zijn.

  Specifiek ten aanzien van jeugdleden

  Pesten

  Het pesten van medespelers is ten strengste verboden. Als dit geconstateerd wordt zullen er direct maatregelen getroffen worden.

  Tegenstander

  Deze is nodig om een wedstrijd te spelen. Vooraf zal ieder jeugdteam van onze vereniging op verzoek van de begeleider voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander een hand geven. Na de wedstrijd blijven we dit natuurlijk ook doen.

  Specifiek ten aanzien van trainers en (bege)leiders

  De trainer, (bege)leider:

  • stelt zich positief op en is motiverend bezig.
  • houdt toezicht op en werkt conform de vastgestelde normen en waarden, en neemt daar waar nodig gepaste maatregelen.
  • houdt toezicht tot de laatste speler is vertrokken uit de kleedkamer.
  • houdt toezicht tegen vandalisme en pesterijen. Pesterijen dienen zeer nauwlettend in de gaten te worden gehouden, daar deze pesterijen grote gevolgen voor de persoon in kwestie kunnen hebben.
  • geeft het voorbeeld naar de spelers. Grof of schokkerend taalgebruik kan niet worden getolereerd omdat dit een negatieve werking en uitstraling heeft naar de spelers, scheidsrechter en tegenpartij.
  • is opvoedkundig bezig en heeft daarom de verantwoordelijkheid om corrigerend op te treden tijdens wedstrijden, trainingen of andere activiteiten.
  • blijft rustig, spreekt de waarheid en reageert volwassen en probeert de speler/speelster met goede argumenten te overtuigen. Indien speler/speelster zich hier niet in kan vinden dient direct doorverwezen te worden naar de technische commissie.
  • valt de scheidsrechter niet verbaal aan. Een zinloze discussie leidt alleen maar tot ergernis of erger, tot gestaakte wedstrijden. Voorkom dat je een team van het veld laat gaan. Dit zal altijd leiden tot een boete van de NHV. Doen er zich zaken voor, die niet door de beugel kunnen en waar je zelf geen oplossing voor weet, overleg dan met het de coördinator of met het bestuur

  Specifiek ten aanzien van ouders van (jeugd)leden

  • probeer een positieve bijdrage te leveren, thuis en langs de lijn, zowel met wedstrijden als op trainingen. Het bestuur, trainers en coaches gaan er vanuit dat ouders zich correct gedragen langs de lijn.
  • heb respect voor de scheidsrechters.
  • alleen de directe (bege)leiders worden in de kleedkamer toegelaten. Dit om de rust in de kleedkamer te bewaren. Douchen en aankleden kunnen de spelers zelf. Bij damesteams met een mannelijke trainer of begeleider wordt toezicht gehouden in de kleedkamers door moeders van de speelsters.
  • het is voor de (handbal)ontwikkeling van de kinderen goed, dat de ouders belangstelling tonen tijdens de wedstrijden en trainingen. Moedig ze aan.
  • omdat we niet alleen thuiswedstrijden spelen, is er vervoer naar de uitwedstrijden nodig. Er wordt van elke ouder verwacht, dat hieraan medewerking wordt verleend. Er zijn teams die een rijschema hanteren
  • bedenk dat trainers, coaches en bestuur het werk op vrijwillige basis en in hun vrije tijd verrichten en het beste met de vereniging en de spelers voor hebben. Kritiek leveren is makkelijk en vaak staan de beste stuurlui aan wal. Als u denkt dat uw kwaliteiten aanvullend kunnen zijn voor HV Zwart-Wit Schinnen, meld u dan aan als vrijwilliger.
  • geef uw medewerking aan of bezoek clubactiviteiten of andere clubbijeenkomsten; deze worden niet voor niets georganiseerd. Denk hierbij aan het jaarlijks (internationale) Handbaltoernooi, Chocolade-acties, loterij, autowassen of ledenvergadering. Een goede band met de ouders is voor HV Zwart-Wit Schinnen erg belangrijk en u draagt daarmee bij aan het (financieel) ‘gezond’ houden van de club.
  • de ouder draagt er zorg voor, dat het kind op tijd op de accommodatie voor wedstrijden en trainingen komt.
  • mededelingen worden gedaan, via de website www.hvzwartwit.nl en/of via briefjes die uw kind van de trainer ontvangt. Vraag uw kind hiernaar. Na een training of wedstrijd vergeet een kind dit wel eens af te geven.
  • lees ook de website voor de laatste informatie vanuit de vereniging 
  • indien het een of ander niet duidelijk mocht zijn, neem dan contact met de trainer of het bestuur op. Die zijn altijd bereid informatie te verschaffen. Als u vragen, opmerkingen of kritiek hebt, vraag aan de trainer of het gelegen komt om dit te bespreken.

  Specifiek ten aanzien van supporters

  Van de supporters verwachten wij sportief gedrag.
  U representeert de club, misdragingen worden niet gewaardeerd. Ernstige misdragingen kunnen wij niet accepteren en zullen consequenties hebben.